Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu
Doznałeś rozstroju zdrowia wskutek zakażenia gronkowcem, paciorkowcem lub wirusem HCV z winy personelu medycznego szpitala? Nie zwlekaj! Uzyskaj odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Odszkodowanie za błąd lekarskiUstawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) wprowadzono dodatkowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę powstałą w wyniku błędu medycznego (zdarzenia medycznego). Zgodnie bowiem z art. 67a i nast. w/w aktu prawnego w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego. Gdy efektem błędu medycznego jest śmierć pacjenta, wówczas z wnioskiem takim wystąpić mogą wyłącznie jego spadkobiercy.

Termin „zdarzenia medycznego” jest tożsamy ze zwrotami: błąd lekarski, czy błąd medyczny. Według ustawy „zdarzenie medyczne”  to następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą ( błędna lub za późno postawiona diagnoza), leczeniem, zastosowaniem nieodpowiedniego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?
Odszkodowania za wypadekWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym doszło do błędu medycznego (błędu lekarskiego).

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Złożenie wniosku podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania, których rozliczenie następuje w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia sprawy (tj. w zależności, czy zdarzenie uznano za błąd medyczny, czy nie). Opłatę należy uiścić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Wniesienie kompletnego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. Wniosek niekompletny (tj. niezawierający wszystkich wymaganych danych lub do którego nie dołączono niezbędnych dokumentów) lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia.

Co zawiera wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek zawiera:

 1. dane pacjenta:
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (jeżeli posiada).
 2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli dotyczy),
 3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców (jeżeli dotyczy),
 4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 (jeżeli dotyczy),
 5. adres do doręczeń,
 6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
  • firmę,
  • adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej,
 8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1,
 9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą jednak niż określone ustawą (tj. 100.000 zł – zadośćuczynienia i 200.000 zł – odszkodowania).

Postępowanie odszkodowawcze przed Komisją

Odszkodowania za błędy lekarskieWniosek kompletny i należycie opłacony wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi tego podmiotu. Kierownik podmiotu medycznego i ubezpieczyciel zobowiązani są do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Nieprzedstawienie stanowiska przez którykolwiek z podmiotów jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Rozpoznanie sprawy następuje w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. Po przeprowadzeniu postępowania, w tym uzyskaniu opinii biegłych, komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. Orzeczenie jest obligatoryjnie uzasadniane i doręcza się je zarówno wnioskodawcy, jak i kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, wszystkim uczestnikom postępowania (tj. podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi) przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku uznania zdarzenia za błąd medyczny wnioskodawca otrzymuje propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Wysokość tych świadczeń ustalona jest w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. „w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego” i uzależniona jest od wielu czynników, w tym m. in. od wysokości uszczerbku na zdrowiu, jego trwałości, pogorszenia sytuacji życiowej poszkodowanego itp.

Odszkodowania za błędy lekarskieW terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji wysokości świadczeń odszkodowawczych wnioskodawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji. W przypadku przyjęcia propozycji wnioskodawca obligatoryjnie musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może być cofnięty przez wnioskodawcę, aż do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Późniejsze cofnięcie wniosku jest niemożliwe.

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

 

Przewlekłość postępowań sądowych o odszkodowanie lekarskie

Odszkodowania GdańskPodstawą wprowadzenia trybu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (zwanych dalej: komisjami ds. odszkodowań medycznych) była potrzeba skrócenia czasu rozpoznawania tego rodzaju sporów i ich ujednolicenie. Jak już wspomniano postępowanie przed komisją ds. odszkodowań medycznych nie może trwać dłużej niż 4 miesiące, zaś przed sądem powszechnym średnio trwa 2-3 lata.

 

Niskie kwoty odszkodowań medycznych w postępowaniu przed komisją

Niestety, wprowadzając „uproszczony” tryb dochodzenia odszkodowania przed komisją ds. odszkodowań medycznych ustawodawca znacznie ograniczył również wysokość możliwych do uzyskania świadczeń odszkodowawczych:

 • dla zadośćuczynienia maksymalna kwota do uzyskania to 100.000 zł,
 • dla jednorazowego odszkodowania kwota 200.000 zł,
 • natomiast możliwość uzyskania renty została całkowicie wyłączona.

Tymczasem, w postępowaniu opartym o ogólne zasady kodeksu cywilnego poza świadczeniami podstawowymi, tj. odszkodowanie za poniesioną szkodę (materialną i niematerialną), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, uzyskać można jeszcze m. in. rentę z tytułu utraconych zarobków, zmniejszonych widoków na przyszłość, czy zwiększonych potrzeb. Co więcej, praktyka orzecznicza sądów powszechnych prowadzi do stałego wzrostu kwot wypłacanych poszkodowanym tytułem kompensaty doznanych przez nich szkód. I tak, dla przykładu wspomnieć można, że aktualnie w przypadku skrajnie ciężkiego stanu dziecka na skutek wadliwego prowadzenia porodu zasądzane są kwoty zadośćuczynienia nie mniejsze niż 500 tys. zł. W wyroku z dnia 24 marca 2011 r. Sąd Najwyższy przyjął, że zadośćuczynienie pieniężne w wysokości 1 000 000 zł za nieprawidłowy poród „skutkujący śmiercią dziecka po 14 miesiącach życia nie jest sumą wygórowaną” (I CSK 389/10). W analogicznym przypadku komisja orzekłaby kwotę maksymalnie 400.000 zł.

 

Uproszczony tryb dowodowy błędu lekarskiego przed komisją ds. odszkodowań medycznych

Odszkodowania Plusem dla postępowania przed komisją ds. odszkodowań medycznych jest fakt, iż tryb ten nie wymaga udowodnienia roszczeń (tak co do zasady, jak i wysokości) przez poszkodowanego. W tym rodzaju postępowania wystarczające jest bowiem jedynie uprawdopodobnienie. Tymczasem postępowanie na zasadach ogólnych oparte jest o podstawową regułę wynikającą z art. 6 k.c., na mocy której „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

 

Niskie koszty dochodzenia odszkodowania przed komisją

Kolejnym argumentem przemawiającym za postępowaniem przed komisją są koszty. W postępowaniu na zasadach ogólnych wniesienie sprawy do sądu wiąże się z koniecznością zapłaty „wpisu sądowego” w wysokości odpowiadającej 5 % wartości dochodzonych roszczeń (tj. przy kwocie 100.000 zł roszczenia należy zapłacić 5.000,00 zł wpisu). Oczywiście istnieje możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych, jednak jest to procedura wyjątkowa nazywana w praktyce, jako tzw. „prawo ubogich”. Tymczasem, opłata od wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego to jedynie 200 zł bez względu na wysokość żądanej rekompensaty.

 

Brak możliwości formalnej reprezentacji poszkodowanego przez profesjonalistę przed Komisją

Mankamentem postępowania przed komisją ds. odszkodowań medycznych jest z kolei ograniczona możliwości występowania przed nią profesjonalnych pełnomocników reprezentujących interes poszkodowanego (np. radcy prawnego) . Jakkolwiek komisje dopuszczają pełnomocników do toczącego się postępowania, to rola ich w trakcie posiedzeń jest uzależniona od dobrej woli komisji. Sytuacja ta z góry stawia szpital i ubezpieczyciela w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ działa z „wyższej pozycji”. Taki stan rzeczy przekłada się zaś często na wynik całego postępowania.

Odszkodowanie za wypadekReasumując, zarówno postępowanie przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jak i postępowanie na zasadach ogólnych posiadają nie są pozbawione wad. Wybór trybu postępowania powinien zatem być każdorazowo oparty o dokładna analizę stanu faktycznego konkretnej sprawy i uzależniony od wielu czynników, tj. stan zdrowia poszkodowanego, skutków zdarzenia, itp. Specjaliści firmy Recompensa Partner Odszkodowania posiadając bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, pomogą Państwu dokonać prawidłowego wyboru oraz zaproponują rozwiązania mające na celu spełnienie Państwa oczekiwań.

Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Błąd lekarski, błąd medyczny – definicja oraz rodzaje

 

OdszkodowaniaW obrocie prawnym nie istnieje definicja błędu lekarskiego, ani błędu medycznego. Niemniej jednak w praktyce przyjmuje się, że błędem lekarskim (błędem medycznym) jest niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta.Skutki takie wywołać może:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
 • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Na tej też podstawie, wskazuje się, że błąd lekarski (błąd medyczny) przyjąć może trzy zasadnicze postaci:

 1. błędu diagnostycznego - ma miejsce, gdy na etapie rozpoznawania schorzenia nastąpi naruszenie reguł wiedzy i dobrej praktyki medycznej. Błąd ten może wystąpić w jednej z dwóch postaci: a) jako błąd pozytywny – w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent cierpi na określone schorzenie, pomimo faktu, jest on zdrowy; b) jako błąd negatywny – w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi brak choroby w sytuacji, gdy faktycznie ona występuje, lub stwierdzi istnienie choroby innej niż ta, która u pacjenta istnieje;
 2. błędu terapeutycznego - ma miejsce w przypadku naruszenia reguł wiedzy i dobrej praktyki medycznej na etapie podejmowania czynności zmierzających bezpośrednio do przywrócenia zdrowia lub zmniejszenia cierpień chorego. Błąd diagnostyczny i błąd terapeutyczny łącznie nazywane są czasem błędem decyzyjnym, który obejmuje niemal wszystko to, co związane jest z rozpoznawaniem chorób, a także wyborem i realizacją strategii terapeutycznych.
 3. błędu technicznego - jest to nieprawidłowe, z punktu widzenia technicznego wykonanie czynności diagnostyczno-leczniczych. Błąd ten nie zawsze wiąże się wyłącznie z działalnością zabiegową. Może on również przejawić się na przykład w podaniu innego leku, zamiast tego, który był zamierzony i zaordynowany w ramach działalności leczniczej.

  Czwartą, nie mniej istotną postacią błędu lekarskiego (błędu medycznego) jest tzw. błąd organizacyjny, którego przejawem jest wadliwa organizacja pomocy medycznej, np. przez brak kategoryzacji przypadków na oddziałach ratunkowych, czy niewłaściwe żywienie w szpitalach.

  Poza opisanymi powyżej podstawowymi kategoriami błędów medycznych, w praktyce rozróżnia się jeszcze tzw. błąd profilaktyczny (gdy naruszenie reguł wiedzy i dobrej praktyki lekarskiej zostanie popełnione w związku z działalnością profilaktyczną) oraz błąd informacyjny, który polega na zaniechaniu przez lekarza obowiązku przekazania pacjentowi informacji, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 277 poz. 1634).

Odszkodowania GdańskNależy pamiętać, że błąd lekarski (błąd medyczny) może być konsekwencją zachowań każdej z osób, które uczestniczą w procesie udzielania hospitalizowanemu pacjentowi świadczenia zdrowotnego, niezależnie od charakteru ich pracy. Oprócz lekarza może to dotyczyć zatem także np. pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego czy salowej.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Odpowiedzialność za skutki błędu lekarskiego

 

Odszkodowanie za błąd lekarzaZgodnie z postanowieniami art. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 277 poz. 1634) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.


Powyższe oznacza, że lekarz nie odpowiada za efekt podjętego prawidłowo leczenia, a jedynie za to, czy przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej zastosował wszelki dostępne mu metody i środki zmierzające do zdiagnozowania i wyleczenia pacjenta. O zaistnieniu błędu lekarskiego zdecydować może zatem nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli w obiektywnej ocenie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r., I ACa 970/12).


Tak jak każdy podmiot prawny, lekarz wykonujący praktykę zawodową podlega m.in. odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej. Poszczególne reżimy odpowiedzialności nie wykluczają się wzajemnie i niejednokrotnie jest tak, że jedno działanie lub zaniechanie wypełnia znamiona zarówno czynu zabronionego, przestępstwa, jak i naruszenia obowiązków pracowniczych.

Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

Odszkodowanie za błąd lekarskiZakres odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) lekarza uzależniony jest od formy wykonywania przez niego zawodu, tj. czy świadczy on usługi w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zatrudnienia na umowę o pracę, kontraktu medycznego.


I tak, lekarz, który udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 672). W konsekwencji to sam lekarz odpowiada za zawiniony błąd medyczny, ponieważ między nim a pacjentem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu.


Podstawę roszczeń odszkodowawczych pacjenta stanowi w tym wypadku art. 471 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa) oraz art. 415 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa). W przypadku zbiegu obu podstaw zastosowanie może mieć art. 443 kodeksu cywilnego. Dodatkowo lekarz, który zatrudnia personel medyczny (np. pielęgniarkę lub położną), odpowiada za szkody przez niego wyrządzone na zasadzie art. 474 w związku z art. 471 kodeksu cywilnego lub art. 430 kodeksu cywilnego.


W odmiennej sytuacji znajduje się lekarz, który w ramach własnej praktyki lekarskiej udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia takie są wówczas nieodpłatne dla pacjenta oraz nie ma umowy między lekarzem a pacjentem. W takim wypadku lekarz może ponosić jedynie odpowiedzialność deliktową, tj. z art. 415 kodeksu cywilnego za własne działania lub zaniechania oraz z art. 430 kodeksu cywilnego za zatrudniony personel.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuTymczasem lekarz zatrudniony w ramach stosunku pracy nie ponosi odpowiedzialności osobistej za szkodę (błąd lekarski) wyrządzoną pacjentowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lekarz wyrządził szkodę umyślnie - wówczas obowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości (art. 122 kodeksu pracy). Umyślne wyrządzenie szkody w rozumieniu w/w ustawy zachodzi wówczas, gdy pracownik objął następstwa swego czynu zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Do przypisania pracownikowi w wyrządzeniu szkody winy umyślnej pod postacią zamiaru ewentualnego wystarczy natomiast świadomość, że jego działania lub zaniechania mogą doprowadzić do powstania szkody (błędu lekarskiego) i godzenie się na to (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 marca 2010 r., I PK 195/2009).


W przypadku zaś nieumyślnego wyrządzenia szkody przez lekarza, do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca (np. szpital), który go zatrudnia. Lekarz ponosi wtedy odpowiedzialność regresową wobec pracodawcy, który naprawił szkodę. Odszkodowanie, jakie może uzyskać pracodawca, jest jednak ograniczone do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego lekarzowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 w związku z art. 120 § 2 kodeksu pracy).


Ostatnia kategorie lekarzy stanowią lekarze prowadzący indywidualne praktyki (także specjalistyczne) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, czyli zatrudnieni na tzw. kontraktach. Zgodnie z postanowieniami 33 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 217) w przypadku szkody wyrządzonej przez lekarza „kontraktowego” odpowiedzialność ponoszą solidarnie lekarz i podmiot leczniczy (np: szpital), w którym prowadzi on praktykę. Poszkodowany pacjent może zatem domagać się naprawienia szkody bądź osobno przez lekarza oraz podmiot leczniczy, bądź to od obu tych podmiotów jednocześnie (zobacz też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 308/2010, OSNC 2011 r. nr 10 poz. 116). Z zasad ogólnych kodeksu cywilnego wynika, iż naprawienie szkody przez lekarza lub podmiot leczniczy zwalnia drugi z podmiotów z odpowiedzialności (art. 366 kodeksu cywilnego).

 

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

Błąd lekarza odszkodowanieOdpowiedzialność karną lekarza regulują przepisy kodeksu karnego, jak również ustawy, które tworzą tzw. prawo medyczne. Odpowiedzialność ta jest przede wszystkim związana z popełnieniem błędu medycznego (błędu lekarskiego), jednakże może być ona również związana z czynami popełnionymi w związku z wykonywaniem zawodu , tj. leczenie bez zgody, nieudzielenie pomocy, ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską, itp.
Odpowiedzialność karna lekarza oparta jest zazwyczaj o art. 160 i 162 k.k. (nieudzielenie pomocy). W niektórych sytuacjach lekarz może jednak ponieść odpowiedzialność karną także za przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu wymienione w przepisach art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k.

 

Odpowiedzialność zawodowa lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

OdszkodowanieOdpowiedzialność zawodowa lekarzy oparta jest na przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2009.219.1708, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.09.1990 r. (Dz.U.1990.69.406) w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W sprawach nie uregulowanych tymi przepisami zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest to odpowiedzialność niezależna od opisanych powyżej odpowiedzialności cywilnej, karnej, czy nawet pracowniczej. Odpowiedzialność zawodowa obejmuje członków samorządu lekarzy, czyli wszystkich lekarzy wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Warto zatem pamiętać, że osoby posiadające dyplomy lekarzy, ale nie posiadające prawa wykonywania zawodu, nawet jeżeli posiadały je wcześniej, temu trybowi nie podlegają. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności zawodowej jest szeroki i najogólniej rzecz ujmując jest to odpowiedzialności za „postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza”. Wynikiem przeprowadzonego postępowania o ustalenie odpowiedzialności zawodowej lekarza mogą być m.in. uznanie lekarza winnym zarzucanego mu czynu ( np. błędu lekarskiego) i ukaranie go upomnieniem, naganą, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę lekarzy.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku