Sprawca wypadku nie ma polisy OC lub jest nieznany?
Dochodzimy odszkodowań po wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony lub nie miał ważnej polisy OC. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarzaOdszkodowanie za błąd lekarski

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego? Zostałeś zakażony w szpitalu, a może jesteś ofiarą złej diagnozy lekarskiej lub błędów w leczeniu... Zapoznaj się z możliwościami dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. Sprawdź jak otrzymać zadośćuczynienie oraz pełne zaspokojenie swoich roszczeń od szpitala, bądź personelu medycznego. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Odpowiedzialność za skutki błędu lekarskiego

 

Odszkodowanie za błąd lekarzaZgodnie z postanowieniami art. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 277 poz. 1634) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.


Powyższe oznacza, że lekarz nie odpowiada za efekt podjętego prawidłowo leczenia, a jedynie za to, czy przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej zastosował wszelki dostępne mu metody i środki zmierzające do zdiagnozowania i wyleczenia pacjenta. O zaistnieniu błędu lekarskiego zdecydować może zatem nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli w obiektywnej ocenie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r., I ACa 970/12).


Tak jak każdy podmiot prawny, lekarz wykonujący praktykę zawodową podlega m.in. odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej. Poszczególne reżimy odpowiedzialności nie wykluczają się wzajemnie i niejednokrotnie jest tak, że jedno działanie lub zaniechanie wypełnia znamiona zarówno czynu zabronionego, przestępstwa, jak i naruszenia obowiązków pracowniczych.

Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

Odszkodowanie za błąd lekarskiZakres odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) lekarza uzależniony jest od formy wykonywania przez niego zawodu, tj. czy świadczy on usługi w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zatrudnienia na umowę o pracę, kontraktu medycznego.


I tak, lekarz, który udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 672). W konsekwencji to sam lekarz odpowiada za zawiniony błąd medyczny, ponieważ między nim a pacjentem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu.


Podstawę roszczeń odszkodowawczych pacjenta stanowi w tym wypadku art. 471 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa) oraz art. 415 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa). W przypadku zbiegu obu podstaw zastosowanie może mieć art. 443 kodeksu cywilnego. Dodatkowo lekarz, który zatrudnia personel medyczny (np. pielęgniarkę lub położną), odpowiada za szkody przez niego wyrządzone na zasadzie art. 474 w związku z art. 471 kodeksu cywilnego lub art. 430 kodeksu cywilnego.


W odmiennej sytuacji znajduje się lekarz, który w ramach własnej praktyki lekarskiej udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia takie są wówczas nieodpłatne dla pacjenta oraz nie ma umowy między lekarzem a pacjentem. W takim wypadku lekarz może ponosić jedynie odpowiedzialność deliktową, tj. z art. 415 kodeksu cywilnego za własne działania lub zaniechania oraz z art. 430 kodeksu cywilnego za zatrudniony personel.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuTymczasem lekarz zatrudniony w ramach stosunku pracy nie ponosi odpowiedzialności osobistej za szkodę (błąd lekarski) wyrządzoną pacjentowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lekarz wyrządził szkodę umyślnie - wówczas obowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości (art. 122 kodeksu pracy). Umyślne wyrządzenie szkody w rozumieniu w/w ustawy zachodzi wówczas, gdy pracownik objął następstwa swego czynu zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Do przypisania pracownikowi w wyrządzeniu szkody winy umyślnej pod postacią zamiaru ewentualnego wystarczy natomiast świadomość, że jego działania lub zaniechania mogą doprowadzić do powstania szkody (błędu lekarskiego) i godzenie się na to (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 marca 2010 r., I PK 195/2009).


W przypadku zaś nieumyślnego wyrządzenia szkody przez lekarza, do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca (np. szpital), który go zatrudnia. Lekarz ponosi wtedy odpowiedzialność regresową wobec pracodawcy, który naprawił szkodę. Odszkodowanie, jakie może uzyskać pracodawca, jest jednak ograniczone do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego lekarzowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 w związku z art. 120 § 2 kodeksu pracy).


Ostatnia kategorie lekarzy stanowią lekarze prowadzący indywidualne praktyki (także specjalistyczne) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, czyli zatrudnieni na tzw. kontraktach. Zgodnie z postanowieniami 33 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 217) w przypadku szkody wyrządzonej przez lekarza „kontraktowego” odpowiedzialność ponoszą solidarnie lekarz i podmiot leczniczy (np: szpital), w którym prowadzi on praktykę. Poszkodowany pacjent może zatem domagać się naprawienia szkody bądź osobno przez lekarza oraz podmiot leczniczy, bądź to od obu tych podmiotów jednocześnie (zobacz też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 308/2010, OSNC 2011 r. nr 10 poz. 116). Z zasad ogólnych kodeksu cywilnego wynika, iż naprawienie szkody przez lekarza lub podmiot leczniczy zwalnia drugi z podmiotów z odpowiedzialności (art. 366 kodeksu cywilnego).

 

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

Błąd lekarza odszkodowanieOdpowiedzialność karną lekarza regulują przepisy kodeksu karnego, jak również ustawy, które tworzą tzw. prawo medyczne. Odpowiedzialność ta jest przede wszystkim związana z popełnieniem błędu medycznego (błędu lekarskiego), jednakże może być ona również związana z czynami popełnionymi w związku z wykonywaniem zawodu , tj. leczenie bez zgody, nieudzielenie pomocy, ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską, itp.
Odpowiedzialność karna lekarza oparta jest zazwyczaj o art. 160 i 162 k.k. (nieudzielenie pomocy). W niektórych sytuacjach lekarz może jednak ponieść odpowiedzialność karną także za przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu wymienione w przepisach art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k.

 

Odpowiedzialność zawodowa lekarza za błąd lekarski (błąd medyczny)

OdszkodowanieOdpowiedzialność zawodowa lekarzy oparta jest na przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2009.219.1708, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.09.1990 r. (Dz.U.1990.69.406) w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W sprawach nie uregulowanych tymi przepisami zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest to odpowiedzialność niezależna od opisanych powyżej odpowiedzialności cywilnej, karnej, czy nawet pracowniczej. Odpowiedzialność zawodowa obejmuje członków samorządu lekarzy, czyli wszystkich lekarzy wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Warto zatem pamiętać, że osoby posiadające dyplomy lekarzy, ale nie posiadające prawa wykonywania zawodu, nawet jeżeli posiadały je wcześniej, temu trybowi nie podlegają. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności zawodowej jest szeroki i najogólniej rzecz ujmując jest to odpowiedzialności za „postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza”. Wynikiem przeprowadzonego postępowania o ustalenie odpowiedzialności zawodowej lekarza mogą być m.in. uznanie lekarza winnym zarzucanego mu czynu ( np. błędu lekarskiego) i ukaranie go upomnieniem, naganą, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę lekarzy.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku