Odszkodowania powypadkowe
Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie! Zgłoś się do nas. Skutecznie i profesjonalnie odzyskujemy odszkodowania z OC oraz AC od firm ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny)

Odszkodowania powypadkowe Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odszkodowanie za wypadek Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (błąd lekarski) na zasadach ogólnych

Odszkodownaia Gdańsk Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a postępowanie na zasadach ogólnych – za i przeciw

Odszkodownaie z OC Błąd lekarski (błąd medyczny) – definicja oraz rodzaje

Odszkodowania powypadkowe Odpowiedzialność za szkody wyrządzone błędem lekarskim

 


 

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Odszkodowanie za błąd lekarskiUstawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) wprowadzono dodatkowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę powstałą w wyniku błędu medycznego (zdarzenia medycznego). Zgodnie bowiem z art. 67a i nast. w/w aktu prawnego w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego. Gdy efektem błędu medycznego jest śmierć pacjenta, wówczas z wnioskiem takim wystąpić mogą wyłącznie jego spadkobiercy.

Termin „zdarzenia medycznego” jest tożsamy ze zwrotami: błąd lekarski, czy błąd medyczny. Według ustawy „zdarzenie medyczne”  to następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą ( błędna lub za późno postawiona diagnoza), leczeniem, zastosowaniem nieodpowiedniego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?
Odszkodowania za wypadekWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym doszło do błędu medycznego (błędu lekarskiego).

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Złożenie wniosku podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania, których rozliczenie następuje w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia sprawy (tj. w zależności, czy zdarzenie uznano za błąd medyczny, czy nie). Opłatę należy uiścić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Wniesienie kompletnego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. Wniosek niekompletny (tj. niezawierający wszystkich wymaganych danych lub do którego nie dołączono niezbędnych dokumentów) lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia.

Co zawiera wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek zawiera:

 1. dane pacjenta:
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (jeżeli posiada).
 2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli dotyczy),
 3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców (jeżeli dotyczy),
 4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 (jeżeli dotyczy),
 5. adres do doręczeń,
 6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
  • firmę,
  • adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy
 7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej,
 8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1,
 9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą jednak niż określone ustawą (tj. 100.000 zł – zadośćuczynienia i 200.000 zł – odszkodowania).

Postępowanie odszkodowawcze przed Komisją

Odszkodowania za błędy lekarskieWniosek kompletny i należycie opłacony wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi tego podmiotu. Kierownik podmiotu medycznego i ubezpieczyciel zobowiązani są do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Nieprzedstawienie stanowiska przez którykolwiek z podmiotów jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Rozpoznanie sprawy następuje w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. Po przeprowadzeniu postępowania, w tym uzyskaniu opinii biegłych, komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. Orzeczenie jest obligatoryjnie uzasadniane i doręcza się je zarówno wnioskodawcy, jak i kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, wszystkim uczestnikom postępowania (tj. podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi) przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku uznania zdarzenia za błąd medyczny wnioskodawca otrzymuje propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Wysokość tych świadczeń ustalona jest w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. „w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego” i uzależniona jest od wielu czynników, w tym m. in. od wysokości uszczerbku na zdrowiu, jego trwałości, pogorszenia sytuacji życiowej poszkodowanego itp.

Odszkodowania za błędy lekarskieW terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji wysokości świadczeń odszkodowawczych wnioskodawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji. W przypadku przyjęcia propozycji wnioskodawca obligatoryjnie musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może być cofnięty przez wnioskodawcę, aż do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Późniejsze cofnięcie wniosku jest niemożliwe.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku