Sprawca wypadku nie ma polisy OC lub jest nieznany?
Dochodzimy odszkodowań po wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony lub nie miał ważnej polisy OC. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Czy ubezpieczyciel może stosować współczynniki korygujące, tym samym zaniżać odszkodowanie, przy likwidacji szkody z OC?

Co to są potrącenia amortyzacyjne w ubezpieczeniu OC?

 

OdszkodowaniaPowszechną praktyką ubezpieczycieli przy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest stosowanie potrąceń amortyzacyjnych uszkodzonych wskutek wypadku elementów. Potrącenia przyjmują wartość określoną procentem spadku wartości wymienianych lub naprawianych części, który to procent szacowany jest przez zakład ubezpieczeń według bliżej nieokreślonych i tylko jemu znanych współczynników oraz procedur. Bezpośrednim skutkiem takich pomniejszeń wysokości szkody dla poszkodowanego jest zaniżenie odszkodowania z OC.

Tego rodzaju praktyka zaniżania odszkodowania ma miejsce zarówno przy likwidacjach szkody OC gotówkowo - na podstawie kosztorysu ubezpieczyciela, jak i bezgotówkowo na podstawie faktur za naprawę pojazdu. W pierwszej sytuacji informacja o przyjętych współczynnikach obniżających wartość części pojazdu zamieszczana jest na kosztorysie ubezpieczyciela przedstawiającym przewidywane koszty naprawy. W drugim przypadku, o fakcie, iż ubezpieczyciel dokonał potrącenia kwoty odszkodowania o wysokość amortyzacji świadczą najczęściej odręcznie naniesione poprawki na kopii faktury dokumentującej wykonaną naprawę pojazdu.


Korekty amortyzacyjne stosowane przez zakłady ubezpieczeniowe przy obliczaniu odszkodowania z OC mają na celu urealnienie wartości eksploatowanych części. Zakłady ubezpieczeniowe stoją bowiem na stanowisku, iż wypłata odszkodowania, którego wysokość uwzględnia zakup nowych części, prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego.


Zasady odpowiedzialności naprawienia szkody z OC


Należy tutaj wspomnieć, iż zgodnie z ogólnymi regułami kodeksu cywilnego odnoszących się do zakresu odszkodowania, obowiązek naprawienia szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono (art. 361 kodeksu cywilnego). Naprawienie szkody następuje według wyboru poszkodowanego i może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego, bądź na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowania). Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu (art. 363 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.1964.16.93, ze zm.).


Zgodnie z powyższym, poszkodowanemu należy się pełna rekompensata poniesionych strat, a obliczone odszkodowanie powinno uwzględniać (w przypadku uszkodzenia rzeczy) wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego. Oznacza to, iż wydatki na zakup nowych części wchodzących w skład kosztów naprawienia szkody, powinny zostać objęte kwotą odszkodowania przez ubezpieczyciela, o ile kwota odszkodowania nie przekracza wartości pojazdu sprzed szkody. Natomiast bezpodstawne wzbogacenie poszkodowanego miałoby miejsce w sytuacji, w której dokona naprawa pojazdu zwiększałaby jego wartość rynkową sprzed szkody lub kwota odszkodowania byłaby większa od tej wartości.


Znaczącym głosem niniejszej problematyki są wyroki Sądy Najwyższego, jak np.: wyrok z dnia 5 listopada 1980 r., sygn. akt III CRN 223/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 186, którego teza stanowi, że:


"Przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.


Zwiększenie wartości rzeczy (samochodu) po naprawie można by uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem."

 

Ubezpieczyciele nie może stosować potrąceń amortyzacyjnych


Reasumując, poszkodowany w wypadku drogowym dochodzący odszkodowania z OC pojazdu, może żądać w przypadku szkody na pojeździe, wypłaty odszkodowania, w wysokości uwzględniającej ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych. Powszechnie stosowana przez zakłady ubezpieczeniowe praktyka potrąceń amortyzacyjnych jest bowiem nieuprawnionym postępowaniem powodującym zaniżanie odszkodowania.


Jeżeli zatem stali się Państwo ofiarą opisanej powyżej bezprawnej praktyki ubezpieczyciela, lub potrzebują Państwo pomocy w dochodzeniu stosownego odszkodowania z OC oraz pełnej kompensaty poniesionej szkody w wypadku drogowym, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami firmy Recompensa Partner Odszkodowania. Nawet w sytuacji już wpłaconego odszkodowania, dochodzimy należnych kwot odpowiadających rzeczywiście poniesionej szkodzie. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy otrzymane odszkodowanie zostało zaniżone, nasi pracownicy przeanalizują każdy przypadek bez ponoszenia kosztów z Państwa strony. Zapraszamy.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku