Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?
Nie poddawaj się! Nasi specjaliści przeanalizują za darmo sprawę pod kątem możliwości dochodzenia odszkodowania i przedstawią gotowe rozwiązania. Zapraszamy.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Czy według prawa ubezpieczyciel może uznać szkodę za całkowitą, gdy ta jest likwidowana z oc sprawcy?

odszkodowanie z oc GdańskUzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego należy do jednej z najprostszych procedur dochodzenia odszkodowania- przynajmniej teoretycznie. Niestety to, co z ogólnych przepisów kodeksu cywilnego nie budzi wątpliwości, w praktyce dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku staje się bardziej skomplikowane. Decyzje ubezpieczycieli niejednokrotnie otwierają oczy poszkodowanym na niełatwą drogę do pełnej likwidacji szkody jaka należy się tym osobom. Szczególne wątpliwości i irytację poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych budzi kwestia szkody całkowitej. 


    Na wstępie należy podkreślić, iż polskie prawo nie formułuje definicji pojęcia tzw. "szkody całkowitej". Termin ten wywodzi się z praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno z ubezpieczenia OC jak i ubezpieczenia autocasco. Podstawą prawną, na gruncie której wyrosła definicja szkody całkowitej, jest Art. 363. § 1 KC. Zgodnie bowiem z brzmieniem wspomnianego przepisu naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego: przez przywrócenie stanu poprzedniego przedmiotu szkody, lub przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Natomiast w sytuacji, kiedy przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego (tutaj zakład ubezpieczeń) nadmierne trudności lub koszty - wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu, czyli odszkodowania.
Najprościej rzecz ujmując, poszkodowany dochodząc odszkodowania z oc sprawcy ma prawo do żądania wypłaty takiej kwoty pieniędzy, która w pełni pokryje jego niezawinioną szkodę. Oczywiście wysokość straty, musi być udowodniona. W przypadku majątkowej szkody komunikacyjnej będzie to kosztorys naprawy pojazdu, który przywróci pojazd do stanu sprzed szkody.
    Odszkodowanie z OCJeśli wycena naprawy pojazdu przekroczy jego rzeczywistą wartość sprzed szkody, wtedy odszkodowanie z OC sprawcy ustalane jest metodą dyferencyjną. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem - o wartość pozostałości (wrak pojazdu). Zgodnie bowiem z przepisem art. 824 par. 1 kc suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Odszkodowanie ubezpieczeniowe nie może zatem wynosić więcej aniżeli szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia, wszelka bowiem nadwyżka oznaczałaby bezpodstawne wzbogacenie poszkodowanego, przekreślające istotę i cel gospodarczy ubezpieczenia majątkowego.
    Należy tutaj zaznaczyć, iż wyceny wartości nieuszkodzonego pojazdu dokonuje się na dzień szkody, natomiast wycena pozostałości pojazdu ( wraku ) oraz wycena naprawy powinna być dokonana na dzień wypłaty odszkodowania.  

Powyższy mechanizm i czynnik kształtujące odszkodowanie z oc sprawcy są często przedmiotem dowolnej i nieuzasadnionej manipulacji przez ubezpieczycieli:

  • bezzasadna kwalifikacja szkody jako szkody całkowitej,
  • zaniżanie wartość pojazdu sprzed wypadku,
  • zawyżanie wartości pozostałości pojazdu po wypadku ( wraku ),
  • zawyżanie kosztów naprawy pojazdu


Odszkodowanie z OC i bezzasadna kwalifikacji szkody jako szkoda całkowita

Niektóre zakłady ubezpieczeniowe likwidując szkodę w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej usilnie odmawiają pokrycia kosztów naprawy osobom poszkodowanym w sytuacji, gdy koszty te nie przekraczają wartości pojazdu według stanu sprzed wypadku. W tym celu Ubezpieczyciele określają próg nieopłacalności naprawy na poziomie 70-80% wartości wyceny nieuszkodzonego pojazdu. Takie postępowanie jest pogwałceniem praw poszkodowanego w wypadku drogowym z winny innego kierowcy. Przyjęcie przez ubezpieczyciela niższego wskaźnika niż 100% jest działaniem na niekorzyść poszkodowanego i jest niezgodne z obowiązującym prawem.


Odszkodowanie z OC i zaniżanie wartość pojazdu sprzed wypadku

Odszkodowanie z oc sprawcy wypadkuProces dochodzenia odszkodowania z oc opiera się o dowody szkody, które może przedstawiać zarówno ubezpieczyciel, jak i poszkodowany. Ustalenia dokonane przez zakład ubezpieczeń oraz decyzji w toku likwidacji szkody nie mają ostatecznego charakteru. Poszkodowany, który kwestionuje wysokość odszkodowania na każdym etapie sporu z ubezpieczycielem może przedkładać dowody stanowiące o rzeczywistej większej wartości wyceny pojazdu z dnia szkody.
Oczywiście spór poszkodowanego z ubezpieczycielem, wydłuża okres oczekiwania na odszkodowanie, a ubezpieczyciele bardzo często ignorują argumentację i pisma samych poszkodowanych, odpowiadając enigmatycznie, bez stosownych uzasadnień swoich decyzji.  
Jeżeli chcą Państwo uniknąć wydłużonego oczekiwania na wypłatę odszkodowania i uzyskać pełną wartość poniesionej szkody sugerujemy skierować sprawę od naszych specjalistów. Korzystając z pomocy profesjonalistów wyrównujecie Państwo swoje szanse w sporze z prawnikami korporacji ubezpieczeniowej oraz oszczędzanie swój czas i spokój. Firma Recompensa Partner Odszkodowania możliwie szybko uzyska dla Państwa pełną kwotą należnego odszkodowania.

Odszkodowanie z OC, a zawyżona wartości pozostałości pojazdu po wypadku ( wraku )

Kwalifikując szkodę jako całkowitą, w ostatecznym rozrachunku z ubezpieczycielem poszkodowanemu pozostaje do swobodnej dyspozycji wrak pojazdu. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy wartość wraku jest zawyżona? W sytuacji kiedy ubezpieczyciel oferuje pomoc w zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, dobrze jest skorzystać z takiej pomocy. Szczególnie wtedy, kiedy na podstawie aukcji wraku, ubezpieczyciel otrzymał ofertę po cenie, którą uznał jako wartość wraku. Poszkodowany pozbywa się problemu, a w zamian otrzymuje przyzwoitą gotówkę. Zakład ubezpieczeniowy nie ma jednak obowiązku zaoferowania pomocy w sprzedaży wraku. W takiej sytuacji należy samemu wystawić wrak pojazdu na aukcję internetową. Jeżeli nie uda nam się uzyskać ustalonej przez ubezpieczyciela ceny wraku, poszkodowany może dochodzić różnicy pomiędzy wyceną zakładu, a uzyskaną ceną od potencjalnie kupującego. Dochodząc różnicy wyceny wraku, poszkodowany musi wykazać, iż próba sprzedaży po cenie prezentowanej przez ubezpieczyciela rzeczywiście miała miejsce. Pozbywając się wraku należy pamiętać, że im szybciej    dokonamy jego likwidacji (sprzedaż na części, sprzedaż wraku, złomowanie) tym więcej zaoszczędzimy na składce z ubezpieczenie OC. Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Odszkodowanie z OC - zawyżone koszty naprawy pojazdu

Odszkodowanie komunikacyjne z oc Kolejną budzącą wątpliwości praktyką firm ubezpieczeniowych jest zawyżanie kosztów naprawy pojazdu zarówno po stronie stawki roboczogodziny robocizny, jaki i wartości części zamiennych.
Zawyżanie kosztów naprawy pojazdu jest szczególnie dotkliwe w przypadku samochodów starszych, mocno eksploatowanych. Czasami zdarzają się nawet tak skrajne przypadki, iż początkowo ubezpieczyciel przesyła decyzję o szkodzie częściowej, a następnie po weryfikacji swojej decyzji stwierdza szkodę całkowitą w oparciu o dwukrotnie wyższe koszty robocizny, niż w swoim pierwszym kosztorysie szkody częściowej.
Często zdarza się też, iż ubezpieczyciel ustala koszty naprawy na podstawie cen nowych części zamiennych, przyjmowanych na podstawie cenników autoryzowanych dilerów i serwisów. W ten sposób naprawa pozornie niewielkiej szkody powstałej wskutek drobnej stłuczki, może stać się ekonomicznie nieuzasadniona- koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu. Poszkodowany jednak może żądać wypłaty odszkodowania, które uwzględnia naprawę częściami używanymi, nadającymi się do dalszej eksploatacji.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku