Zostałeś poszkodowany i starasz się o odszkodowanie?
Zgłoś się do nas. Bez opłat wstępnych i bez zaliczek pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu możliwie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Odszkodowanie za śmierć osoby poszkodowanej

 

Odszkodowanie - śmierć osoby poszkodowanej

 

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Odszkodowanie za śmierćJeżeli skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia jest śmierć poszkodowanego, wówczas jednym z podstawowych roszczeń przysługujących osobom „pośrednio” poszkodowanym jest roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu samego poszkodowanego. Roszczenie to przysługuje osobom, które rzeczywiście owe koszty poniosły. Warto zatem zauważyć, że stopień pokrewieństwa w tym roszczeniu, czy inne relacje osobiste nie mają najmniejszego znaczenia. Koszty pogrzebu nie powinny przekraczać zwykłej miary przyjętej w środowisku zmarłego.

 

 

Renta z tytułu śmierci osoby poszkodowanej

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 446 § 2 k.c „osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (tj. m.in. dziecko, rodzic, małżonek, rodzeństwo – por.: art. 129,130 k.r.io.) może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Dobrowolność, o której mowa w cytowanej normie prawnej oznacza brak jakiegokolwiek obowiązku prawnego, zaś przez stałe dostarczanie środków utrzymania należy rozumieć regularność spełniania takich świadczeń. Osobami bliskimi w rozumieniu w/w przepisu są wszystkie osoby, z którymi zmarłego łączyła więź emocjonalna ( także konkubinat). Wysokość renty ustalana jest analogicznie, jak zostało opisane w części: Renta z tytułu utraconych zarobków i zmniejszonych widoków na przyszłość.

 

Jednorazowe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie za śmierćPoza opisanymi powyżej uprawnieniami, tzw. pośrednio poszkodowanym śmiercią poszkodowanego przysługuje także roszczenie o jednorazowe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Regulujący te materię art. 446 § 3 k.c. budzi w doktrynie i orzecznictwie liczne trudności. Ustawodawca posłużył się w nim aż trzema zwrotami niejednoznacznymi, tj.: „najbliżsi członkowie rodziny zmarłego”, „stosowne odszkodowanie” oraz „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej”. W praktyce ugruntował się jednak pogląd, według którego art. 446 § 3 k.c. normuje roszczenie o naprawienie szkody majątkowej. Szkoda ta jest wyrządzona nie bezpośrednio przez śmierć poszkodowanego, lecz przez znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższego członka rodziny wywołane tą śmiercią. Owo znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej może obejmować całą gamę zdarzeń o charakterze przeważnie osobistym, lecz skutkach majątkowych- choć często bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych do precyzyjnego oszacowania w pieniądzu (np. stres, depresja lub poczucie osamotnienia, które uniemożliwiają osiąganie z pracy lub innej działalności dotychczasowych zysków; także utrata nadziei na wsparcie materialne, którego można byłoby w przyszłości oczekiwać od zmarłego). Za najbliższych członków rodziny zmarłego należy uznawać osoby powiązane z nim węzłami małżeństwa, przysposobienia, pokrewieństwa i - jak się wydaje- także powinowactwa, jeśli ponadto osoby te łączyła ze zmarłym szczególna więź emocjonalna. Należy zatem pamiętać, że mimo więzów prawnych nie jest taką osobą małżonek żyjący w separacji lub dziecko, które zerwało kontakty ze zmarłym, ale jest nią już jego wnuk, siostrzeniec lub bratanek przyjęty na wychowanie albo otoczony szczególną troską. Wysokość tych świadczeń ustalana jest analogicznie, jak opisano przy roszczeniach z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku