Sprawca wypadku nie ma polisy OC lub jest nieznany?
Dochodzimy odszkodowań po wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony lub nie miał ważnej polisy OC. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Odszkodowanie za uszkodzenia ciała

 

Odszkodowanie - uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

 

Odszkodowanie jednorazowe

Odszkodowanie za złamanieZgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

W tym miejscu, warto jednak zaznaczyć, że poszkodowanym ( w rozumieniu wspomnianego artykułu), uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Omawiane skutki muszą być bezpośrednim, a nie pośrednim, następstwem zdarzenia co oznacza, że nie jest poszkodowanym - zgodnie z art. 444 - osoba, która na widok ciężko zranionego człowieka w wypadku drogowym doznała ataku serca. Taką wyjątkową odpowiedzialność wobec osób „pośrednio” poszkodowanych przewiduje - w razie śmierci bezpośrednio poszkodowanego – jedynie art. 446 k.c., który umożliwia uzyskanie osobom bliskim zmarłemu zarówno stosownej renty, jak i odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 

Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki poszkodowanym

Przez wszelkie wynikłe koszty z tytułu szkody, rozumie się wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe zarówno dla podjęcia próby przywrócenia tzw. stanu poprzedniego, jak i zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zdarzenia.

 

Odszkodowanie za złamanieJednym z podstawowych wydatków, których zwrotu może domagać się poszkodowany są koszty leczenia, a w tym: pobytu w szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty zakupu lekarstw, pomocy medycznych, materiałów opatrunkowych, itp. Co więcej, poszkodowany domagać się może również zwrotu równowartości kosztów poniesionych w związku z komicznością specjalnego odżywiania się (np. w przypadku zaleconej przez lekarza diety), jak również dostosowania mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej (np. montażu urządzeń dla osób niepełnosprawnych, itp.). Także wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi, z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu, z koniecznością specjalnej opieki i pielęgnacji są w pełni uzasadnionym kosztem, którego zwrotu domagać się może poszkodowany. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1973 r., w którym ustalono, że „w sytuacji gdy pracująca zarobkowo żona - w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego - porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu na podstawie art. 444 § 1. Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłyby być wykonywane przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności” (II CR 365/73, OSNCP 1974, nr 9, poz. 147).

 

Renta z tyt. utraconych zarobków i zmniejszonych widoków na przyszłość

Odszkodowanie za złamanieJeżeli poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może domagać się renty. Co więcej, jeżeli w chwili orzekania niezdolności nie da się dokładnie ustalić wysokości szkody, wówczas można się domagać przyznania renty tymczasowej (art. 444 § 2 i 3 k.c.).

Celem renty jest zrekompensowanie uszczerbku jaki powstał w dochodach poszkodowanego w wyniku zaistnienia szkody. Jedną z przesłanek ustalenia renty jest zatem całkowita lub częściowa utrata możliwości zarobkowych. Dla ustalenia renty nie jest przy tym istotne z jakiego tytułu przed zdarzeniem poszkodowany uzyskiwał dochody, tj. czy pochodziły one z tytułu wykonywania umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, czy z prowadzonej osobiście działalności gospodarczej. Wysokość renty powinna odpowiadać różnicy w dochodach, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a dochodami, które uzyskuje po wypadku, przy czym należy tu uwzględnić również dochody uzyskiwane z tytułu ubezpieczenia społecznego (tj. np. rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego stanowi natomiast szkodę przyszłą, której przejawem są stale powtarzające się wydatki na zaspokojenie potrzeb będących wynikiem zdarzenia wywołującego szkodę, tj. konieczność stałych zabiegów, rehabilitacji, specjalnego odżywiania. Warto zaznaczyć, że „przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie art. 444 § 2 k.c. nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki.

 

Renta po wypadkuDo przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwa czynu niedozwolonego” (tak SN w wyroku z 11 marca 1976 r., IV CR 50/76, LexPolonica nr 301141, OSNCP 1977, nr 1, poz. 11). Odnosząc się natomiast do zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, należy wyjaśnić, iż chodzi tu o sytuację, w której poszkodowany pozbawiony został możliwości rozwoju dotychczasowych zainteresowań i uzdolnień, rozwoju zawodowego, awansu, itp. Może to być wynikiem zarówno doznanego uszczerbku na zdrowiu fizycznym (np. złamania reki przez pianistę), ale także szkód w sferze zdrowia psychicznego (np. uraz psychiczny kierowcy uniemożliwiający dalsze wykonywanie swojego zawodu).

Na zakończenie tej części rozważań warto zauważyć, że z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części, odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu (art. 447 k.c.).

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku