Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jesteś tu:

Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek przy pracy - Czego i od kogo można się domagać?

Odszkodowanie za wypadek Odszkodowanie jednorazowe i inne świadczenia z ZUS

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Odszkodownaia Gdańsk Co to jest wypadek przy pracy i kiedy ma miejsce?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - dowodowe

Odszkodowania powypadkowe Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS 

Postępowanie powypadkowe - orzecznicze lekarskie ZUS

 

Zgłoszenie wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania

Orzeczenie lekarskie ZUSUprawnienia do świadczeń wypadkowych przysługujące poszkodowanemu w wypadku przy pracy lub jego rodzinie w wypadku śmiertelnym (uprawnieni), nie są realizowane „z urzędu”. Procedurę dochodzenia prawa do świadczenia należy rozpocząć po zakończeniu leczenia. Ubiegając się o świadczenie uprawniony składa wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy do płatnika składek- pracodawcy, który następnie przekazuje skompletowaną dokumentację wraz z wnioskiem do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego, placówki ZUS. Poszkodowany może również bezpośrednio złożyć wniosek do ZUS, jednak wtedy sam musi dopełnić obowiązku skompletowania dokumentacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o stopniu niezdolności do pracy. Oczywiście podstawą jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie przez ZUS, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do urazu, uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy.

 Dokumenty wymagane zwykle przez ZUS:

  • Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), zawierający: dane identyfikacyjne płatnika składek oraz dane ubezpieczonego (REGON, PESEL, NIP).
  • Protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz ze wszystkimi załącznikami (np.: zdjęcia miejsca wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego i świadków zdarzenia).
  • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9) i przebiegu leczenia, wypełnione przez lekarza prowadzącego z informacją, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone, a w wypadku śmiertelnym zawierającego akt zgonu.

Dodatkowo ZUS wymaga często:

  • Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy,
  • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył wymagane szkolenia BHP,
  • Oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

 

Postępowanie orzecznicze lekarskie w ZUS

Odszkodowanie z ZUSPo zgłoszeniu sprawy do ZUS, lekarz orzecznik ustala rodzaj i stopień niezdolności do pracy (stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu) oraz jej związek z wypadkiem przy pracy, a także związek śmierci ubezpieczonego z takim wypadkiem. W tym celu lekarz orzeczniki ZUS'u wzywa poszkodowanego na bezpośrednie badania i dokonuje analizy posiadanej dokumentacji z wypadku. Lekarz orzecznik może też zlecić dodatkowe badania lub uzupełnienie dokumentacji medycznej o opinię specjalistów.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy i mogące ulec poprawie.

Lekarz orzecznik ZUS'u wydaje orzeczenie, które stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń wypadkowych. Od powyższego orzeczenia poszkodowanemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do drugiej instancji organu orzekającego - komisji lekarskiej ZUS'u - w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, o czym poszkodowany jest informowany. Sprzeciw wnosi się na piśmie, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Brak odwołania w drugiej instancji w terminie powoduje, że następnie wnosząc odwołanie do sądu nie możemy już kwestionować ustaleń dokonanych w pierwszej instancji przez lekarza orzecznika, w tym wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jeśli do sądu wpłynie takie odwołanie, sąd oddali je bez rozpatrzenia. Istotne w postępowaniu odwoławczym jest dołączenie dodatkowych dokumentów medycznych lub uzupełnienie pozostałej dokumentacji.

 

Odszkodowanie z ZUSKomisja lekarska ZUS'u wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby poszkodowanej, które jednak nie zawsze musi mieć miejsce. Orzeczenie bowiem może być wydane bez badania stanu zdrowia poszkodowanego, gdy dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do jego wydania.

Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika zostanie podtrzymane w drugiej instancji przez komisję lekarską lub jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ZUS, może on odwołać się od niej do sądu pracy. Odwołanie wnosi się w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu rentowego. Po otrzymaniu odwołania ZUS ma jeszcze 30 dni na zweryfikowanie swojego stanowiska i w tym czasie może zmienić lub uchylić decyzję. Jeśli jednak ZUS tego nie zrobi, odwołanie przekazuje do sądu wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Oczywiście na każdym etapie postępowania orzeczniczego ZUS może wydać pozytywną decyzję i przyznać dochodzone przez poszkodowanego jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, o czym poszkodowany jest informowany w ciągu 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie, jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" przez Prezesa GUS, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku