Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?
Nie poddawaj się! Nasi specjaliści przeanalizują za darmo sprawę pod kątem możliwości dochodzenia odszkodowania i przedstawią gotowe rozwiązania. Zapraszamy.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarzaOdszkodowanie za błąd lekarski

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego? Zostałeś zakażony w szpitalu, a może jesteś ofiarą złej diagnozy lekarskiej lub błędów w leczeniu... Zapoznaj się z możliwościami dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. Sprawdź jak otrzymać zadośćuczynienie oraz pełne zaspokojenie swoich roszczeń od szpitala, bądź personelu medycznego. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Odszkodowanie za szkody rolnicze

Odszkodowanie za szkody rolniczeOdszkodowania łowieckie

Szkody rolne wyrządzane co roku przez zwierzęta łowne oraz objęte ochroną powodują ogromne rzeczywiste koszty dla rolników. Niestety ułomny proces szacowania szkód i zaniżanie odszkodowań w postępowaniu ugodowym nie kompensują strat rolników. Ponadto szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie z AC

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie AC


Odszkodowanie z ACUbezpieczenie autocasco (dalej: ubezpieczenie AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warunki tego ubezpieczenia określa ubezpieczyciel w polisie oraz tzw. OWU autocasco (tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). OWU stanowią wzorce umowne, które stają się elementem składowym umowy, jeżeli strony tak postanowią. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 950) OWU powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Podstawowymi elementami umowy ubezpieczenia AC są określenia: zakresu ubezpieczenia, sposobu ustalenia odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem podatku VAT, chyba że właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (np. gdy prowadzi on działalność gospodarczą, a przedmiot ubezpieczenia wykorzystywany jest w ramach tej działalności).
Przedmiotem ubezpieczenia AC zasadniczo są pojazdy wraz z wyposażeniem. Powyższe oznacza, że ochroną ubezpieczeniową - w ramach omawianego ubezpieczenia - mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe, bądź w jego wyposażeniu polegające na:

 • uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek np. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, bądź działania osób trzecich, w tym również włamania,
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych tj.: powódź, zatopienie, uderzenia pioruna, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi,
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu (np. tzw. samozapłon),
 • uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany jest potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Dodatkowo, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu tzw. krótkotrwałego użycia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie AC

Odszkodowania z ACTak samo ważnym z punktu wiedzenia ubezpieczającego, jeśli nie ważniejszym aspektem umowy ubezpieczenia AC są przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zazwyczaj bowiem OWU regulują tę kwestię w sposób bardzo szczegółowy, co w konsekwencji prowadzi często do odmowy wypłaty odszkodowania. Analiza OWU poszczególnych zakładów ubezpieczeń prowadzi do wniosku, że podstawowymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela są przypadki, w których:

 1. szkoda spowodowana została umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, albo inną osobę upoważnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem, albo osobę zawierającą umowę ubezpieczenia na rzecz właścicieli;

 2. szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę:
  szkoda powstała podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem niemającym ważnego badania technicznego - jeżeli wobec tego pojazdu obowiązuje wymaganie rejestracji i badań,
  • w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo innych środków odurzających,
  • bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
  • gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku.

 3. szkoda powstała w innych okolicznościach niż wskazano zgłoszeniu szkody,

 4. szkoda powstała podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania lub rozporządzania pojazdem, także szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu. Wyłączone są również tzw. szkody eksploatacyjne oraz powstałe w pojeździe niebędącym własnością osoby wymienionej we wniosku jako właściciel, przy czym nie dotyczy to szkód zaistniałych przed upływem 3 dni roboczych od daty zbycia pojazdu,

 5. szkoda powstała w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na polski obszar celny,

 6. szkoda powstała w wyposażeniu, które nie było określone we wniosku ubezpieczeniowym,

 7. szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (dotyczy kradzieży pojazdu) polegającego na pozostawieniu kluczyków (sterowników) służących do otwierania lub uruchomienia pojazdu wewnątrz pojazdu, wcześniejszym zgubieniu kluczyków i niepowiadomieniu o tym fakcie Ubezpieczyciela, itp.

Mimo szczegółowych zapisów OWU, na tle interpretacji ich postanowień wielokrotnie dochodzi do sporów sądowych pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Dla przykładu przytoczyć w tym miejscu można wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CKN 300/2000, stanowiącego, iż „Pozostawienie przez właściciela pojazdu kluczyków w aparacie zapłonowym w czasie zamiany miejsc za kierownicą z rzekomym nabywcą pojazdu, nie jest naruszeniem wymagania zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu, wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, jeżeli właściciel pojazdu wysiadając pozostawał cały czas w bezpośredniej bliskości pojazdu, sprawując nad nim osobisty nadzór”. Co więcej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 r., V CK 90/2003 „postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, według którego ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą szczególnie zuchwałą, jeżeli była ona następstwem rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego (art. 827 § 1 k.c.)”.

Ustalenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC- szkoda całkowita, a szkoda częściowa

Odszkodowanie z ACUstalenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC dokonywane jest w oparciu postanowienia zawartej w tym zakresie umowy i nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia.

Stosunkowo prosty sposób obliczenia odszkodowania ma zastosowanie w razie kradzieży samochodu, kiedy to odszkodowanie ustala się zazwyczaj w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania, uwzględniając zastrzeżenia umowne, np. zastosowanie udziału własnego.

Tymczasem, przy ustalaniu odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, postanowienia OWU wprowadzają zazwyczaj pojęcie tzw. szkody całkowitej. Szkoda całkowita oznacza uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają ustalony umowni współczynnik procentowy wartości pojazdu. W zależności od ubezpieczyciela współczynnik uszkodzeń uzasadniający zastosowanie rozliczenia szkody całkowitej waha się od 60 – 80 %. W takim przypadku ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu, pomniejszonej o wartość tzw. „pozostałości” (tj. wycenionego przez ubezpieczyciela pojazdu w stanie uszkodzonym). Przy innych uszkodzeniach pojazdu, których ubezpieczyciel nie zakwalifikował jako szkody całkowitej, mamy do czynienia ze szkodą częściową, przy której uwzględniane są koszty naprawy uszkodzeń wyłącznie w zakresie określonym w protokole szkody sporządzonym przez ubezpieczyciela lub wykonanym na jego zlecenie. Wycena kosztów naprawy pojazdu dokonywana jest z uwzględnieniem cen usług i części zamiennych stosowanych w Polsce w dniu ustalenia odszkodowania.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub obniżyć odszkodowanie AC?

Odszkodowanie z ACW niektórych ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidziana jest możliwość ustalenia przez strony umowy, że rozliczenie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu następuje według uzgodnionego sposobu, tj. np. według tzw. wariantu „kosztorysowego” lub „rzeczywistej naprawy”. W zależności od wybranego wariantu ustalenie i wypłata odszkodowania następuje, bądź w oparciu o ustalony przez ubezpieczyciela kosztorys, bądź o przedstawione przez poszkodowanego faktury dokumentujące faktycznie poniesione koszty naprawy. Szczególne postanowienia OWU AC obowiązują w przypadku szkód powstałych za granicą. Jeżeli wymagana jest naprawa pojazdu w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, to odbywa się ona na koszt ubezpieczyciela na zlecenie jego przedstawiciela. W przypadku dokonania za granicą naprawy przekraczającej niezbędny zakres do kontynuowania bezpiecznej jazdy albo przekraczającej upoważnienie przedstawiciela ubezpieczyciela, odszkodowanie w tej części jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących w Polsce. Odszkodowanie za szkody zaistniałe za granicą wypłaca się w złotych.

Ogólne warunki ubezpieczenia AC nakładają na właściciela pojazdu określone obowiązki w razie uszkodzenia pojazdu. Chodzi tu przykładowo o powiadomienie ubezpieczyciela o powstaniu szkody w określonym terminie, niepodejmowanie naprawy bez przeprowadzenia oględzin przedstawiciela ubezpieczyciela, powiadomienie Policji, jeżeli szkoda powstała w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, powiadomienie ubezpieczyciela o utracie dokumentów pojazdu, przedstawienie dokumentów dotyczący szkody, itp. Istotne jest jednak postanowienie, że jeżeli właściciel pojazdu nie wykona tych obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub zwiększenie rozmiarów szkody, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Odnosząc się do tego postanowienia, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2003 r., V CK 412/2002 stwierdził, że „wprowadzając do ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco sankcje cywilne za niewypełnienie przez ubezpieczającego określonych powinności, ubezpieczyciel obowiązany był do sprecyzowania przesłanek, decydujących o zastosowaniu tych sankcji. Należało zatem określić kiedy można zmniejszyć wysokość należnego ubezpieczającemu świadczenia, a kiedy pozbawić go w ogóle, tak aby uniknąć zarzutu arbitralności ocen, trudnych do pogodzenia z zasadą równości stron stosunku ubezpieczeniowego”. Ta krytyczna ocena Sądu Najwyższego jest uzasadniona, a wynika ona z konieczności ochrony poszkodowanego przed silniejszą i z góry uprzywilejowaną postawa ubezpieczyciela.

 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie AC?

Odszkodowanie z ACZarówno w przypadku szkód realizowanych z OC i AC termin wypłacenia odszkodowania wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, to odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W każdym przypadku tzw. bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie. W przypadku kradzieży samochodu ogólne warunki wprowadzają warunek przekazania ubezpieczycielowi dowodu rejestracyjnego i ewentualnie karty pojazdu oraz wszystkich kluczyków i sterowników służących do otwierania i uruchamiania pojazdu oraz jego zabezpieczenia. Od tego przekazania uzależniona jest wypłata odszkodowania.

Ostatecznie, warto zauważyć, że w odniesieniu do ubezpieczeń autocasco zastosowanie ma szczególny przypadek (art. 828 k.c.) wstąpienia ubezpieczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela, powszechnie określanym jako tzw. regres ubezpieczeniowy. Zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia na zakład przechodzą z chwilą wypłaty odszkodowania roszczenia poszkodowanego przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę, chyba że roszczenia te przysługują wobec osób, z którymi właściciel ubezpieczonego pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którego ponosi odpowiedzialność, albo wobec osób uprawnionych do korzystania lub rozporządzania pojazdem. Regres ubezpieczeniowy skutkuje więc tym, że osoba, która uzyskała odszkodowanie z AC od ubezpieczyciela, nie może dochodzić odszkodowania od osoby, która ją wyrządziła (w zakresie zlikwidowanej szkody).

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku