Odszkodowania powypadkowe
Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie! Zgłoś się do nas. Skutecznie i profesjonalnie odzyskujemy odszkodowania z OC oraz AC od firm ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowania powypadkowe Wypadek drogowy, a kolizja

Odszkodowanie za wypadek Wypadek drogowy, stłuczka - Co robić?

Odszkodownaia Gdańsk Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodownaie z OC Odszkodowanie z AC

Odszkodowania powypadkowe Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie za wypadek Rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych

 


 

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego

Odszkodowanie z OCW zależności od tego czy sprawcą wypadku drogowego lub kolizji jest inna osoba, czy też sami doprowadziliśmy do tego zdarzenia, odszkodowanie za doznane w jego wyniku szkody można dochodzić z polisy OC, AC lub w ostateczności z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 392), jednym z ubezpieczeń obowiązkowych jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC (art. 4 ust. 1). Na tej też podstawie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia stosownej polisy, której posiadanie - w teorii - gwarantuje pełną kompensatę szkody doznanej w wyniku działania ubezpieczonego.
Podstawowe znaczenie dla określenia zasad odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma treść art. 34 ust. 1 i 35 w/w ustawy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia, bądź też
  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Warto także wspomnieć, że stosownie do treści art. 35 cyt. ustawy ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która - kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Powyższe oznacza, że nie jest istotne, czy w momencie wyrządzenia szkody kierujący pojazdem był jego właścicielem, użytkownikiem, czy wręcz wszedł w posiadanie tegoż pojazdu nielegalnie (kradzież).

Odszkodowanie z OCAnaliza przytoczonych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, sprawcy wypadku musi być przypisana wina, po drugie zaś w chwili zaistnienia zdarzenia pojazd sprawcy musi być w ruchu.


Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Zgodnie z postanowieniami ustawy, suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  1. w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  2. w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 Link do tematycznego artykułu:

Czy ubezpieczyciel może stosować współczynniki korygujące, tym samym zaniżać odszkodowanie, przy likwidacji szkody z OC?

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku