Zostałeś poszkodowany i starasz się o odszkodowanie?
Zgłoś się do nas. Bez opłat wstępnych i bez zaliczek pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu możliwie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Proszę wpisać w pasku hasło lub temat problemu, na który poszukujesz informacji.

Pytania ogólne

Kiedy upływa termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych?

 

Przedawnienie odszkodowaniaZe względu na liczne pytania, które trafiają w różnych sprawach o odszkodowanie do firmy Recompensa Partner Odszkodowania oraz priorytetowe znaczenie terminu przedawnienia w tych sprawach, postanowiliśmy przybliżyć i wyjaśnić Państwu przedmiotową problematykę.
Odszkodowanie wraz z innymi roszczeniami powypadkowymi jakie mogą przysługiwać poszkodowanemu w wypadku (np.: zadośćuczynienie, renta ) lub z umów ubezpieczenia  ( ubezpieczenie mieszkania, AC, NNW, itp.) ulegają z czasem przedawnieniu. Termin przedawnienia roszczeń to termin, w którym można skutecznie zgłaszać roszczenia o wypłatę świadczenia odszkodowawczych. Oznacza to, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie (np.: zakład ubezpieczeń lub sprawca szkody), może - zgodnie z prawem - uchylić się od ich zaspokojenia. Oczywiście podmiot, który był prawnie odpowiedzialny do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia i odpowiadać za zaistniałą szkodę tak, jakby roszczenie nie było przedawnione, jednak w praktyce taka sytuacja jest niezwykle rzadka. Efektem przekroczenia terminu przedawniania odszkodowania jest więc wyłączenie możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia, również na drodze sądowej. Nie należy jednak zapominać, iż zgodnie z obowiązującym prawem,  zarzut upływu przedawnienia musi być podniesiony przez stronę, która chce zwolnić się z odpowiedzialność kompensaty szkody.Przedawnienie odszkodowania z dobrowolnych umów ubezpieczenia.

Podstawowe zasady przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu umowy ubezpieczenia zawarte są w art. 819 kodeksu cywilnego ( dalej k.c.) oraz w art. 442 k.c., który wskazuje terminy przedawnienia odszkodowania w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu niedozwolonego, i który ma zastosowanie w przypadku odszkodowania należnego z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (odszkodowanie z OC sprawcy) .
Artykuł 819 k.c. §1 stanowi, że roszczenia odszkodowawcze z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Termin ten dotyczy dobrowolnych umów ubezpieczenia takich jak: umowy ubezpieczenia mienia (autocasco, ubezpieczenie mieszkania), ubezpieczenia na życie, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.
Bieg przedawnienia odszkodowania w tego rodzajach umowach rozpoczyna się z momentem zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę oraz przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (art. 819 § 4 k.c.).  Należy mieć na uwadze, że z momentem, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia, przedawnienie rozpoczyna bieg na nowo. Trzeba tutaj podkreślić, że nowy bieg przedawnienia odszkodowania rozpoczyna data pierwszej odpowiedzi zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, iż ani odwołania, ani kolejne odpowiedzi zakładu ubezpieczeń na te odwołania, nie mają już znaczenia na bieg terminu przedawnienia.

Przedawnienie odszkodowania z OC oraz za skutki czynów niedozwolonych.

Artykuł 819 § 3 k.c. wraz z art. 442 § 1 k.c. regulują termin przedawnienia odszkodowania lub zadośćuczynienia z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym  np.:wypadek drogowy (odpowiedzialność deliktowa) lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontaktowa). Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Przez pojęcie zdarzenia wyrządzającego szkodę należy rozumieć moment czasu, w którym ustaje działanie ( lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę.
Zapis art. 421 § 1 k.c. o 10 letnim ograniczeniu terminu roszczeń od daty zdarzenia czynu niedozwolonego wywołującego szkodę, nie dotyczy szkód na osobie. Przedawnienie tych szkód regulowane jest bowiem § 3, z którego wynika, iż w przypadku szkody na osobie przedawnienie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Oznacza to, iż bez względu na termin zdarzenia wywołującego szkodę, roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie  może być wnoszone przez poszkodowanego do sprawcy ( ubezpieczyciela ) jeszcze trzy lata po ujawnieniu się tej szkody. W takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z długim okresem czasu pomiędzy zdarzeniem, a zaistnieniem szkody powstałej w wyniku tego zdarzenia, podstawowy problem stanowi wykazanie, iż ujawniona szkoda pozostaje w bezpośrednim związku z konkretnym czynem niedozwolonym.Przedawnienie odszkodowania za skutki  przestępstwa.

Ponadto w przypadku szkody powstałej wskutek przestępstwa, tj. zbrodni lub występku, termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych ulega wydłużeniu do lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 § 2 k.c.) .
Kodeks karnym określa zbrodnię jako czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech, albo karą surowszą. Występek natomiast jest to czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.Przedawnienie odszkodowania osoby małoletniej.

Zgodnie z brzmieniem art. 442 § 4, przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

Powyżej przedstawiliśmy Państwu generalne zasady obowiązujących terminów przedawnień roszczeń odszkodowawczych, w ramach których można wyróżnić m.in.: odszkodowanie jednorazowe, zadośćuczynienie za ból i cierpienia poszkodowanego, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, czy renta. Świadomość istnienia instytucji przedawnienia roszczeń odszkodowawczych oraz znajomość podstawowych zasad i terminów dotyczących przedawnień jest niezwykle przydatna dla osób chcących dochodzić odszkodowań. Jakkolwiek zasady te mogą sprawiać wrażenie prostych, to doświadczenia firmy Recompensa Partner Odszkodowania wskazują, iż  poszkodowani często dokonują błędnej oceny swojej sytuacji. Najczęstszymi pomyłkami są:  zła kwalifikacja zdarzenia lub samej szkody; błędne założenie daty rozpoczęcia biegu przedawnienia;  nałożenie się kilku różnych okoliczności, które komplikują ocenę zaistniałej sytuacji. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przeanalizują Państwa sytuację, nie tylko pod względem przedawnienia odszkodowania, ale także dokonają kompleksowej oceny możliwości dochodzenia stosownych roszczeń odszkodowawczych.
 Ponadto firma Recompensa Partner Odszkodowania nie zgadza się z często spotykanym stwierdzeniem, iż poszkodowany nie musi podejmować szybkiej decyzji odnoście wszczęcia postępowania odszkodowawczego, ze względu na długie okresy przedawnienia roszczeń. Oczywiście nie należy podejmować pochopnych decyzji, działając w emocjach czy szoku. Należy jednak uwzględnić fakt, że każda zwłoka w zgłoszeniu roszczenia, może spowodować problemy dowodowe przy ustaleniu okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia, co może mieć wpływ na kwotę odszkodowania. Dlatego, żeby nie przysporzyć sobie problemów sugerujemy bezzwłocznie zgłosić się do naszych specjalistów, tym bardziej że analiza Państwa sytuacji jest bezpłatna.

Baza pytań i odpowiedzi w sprawie odszkodowań jest ciągle rozbudowywana zgodnie z zapytaniami jakie do nas trafiają za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli mają Państwo pytania do naszych specjalistów sugerujemy wykorzystanie przygotowanego formularza zamieszczonego na naszej stronie: Zadaj pytanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje pytanie?

Baza pytań i odpowiedzi w sprawie odszkodowań jest ciągle rozbudowywana zgodnie z zapytaniami jakie do nas trafiają za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli mają Państwo pytania do naszych specjalistów sugerujemy wykorzystanie przygotowanego formularza zamieszczonego na naszej stronie: Zadaj pytanie.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku