Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarzaOdszkodowanie za błąd lekarski

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego? Zostałeś zakażony w szpitalu, a może jesteś ofiarą złej diagnozy lekarskiej lub błędów w leczeniu... Zapoznaj się z możliwościami dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. Sprawdź jak otrzymać zadośćuczynienie oraz pełne zaspokojenie swoich roszczeń od szpitala, bądź personelu medycznego. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Odszkodowanie za szkody rolnicze

Odszkodowanie za szkody rolniczeOdszkodowania łowieckie

Szkody rolne wyrządzane co roku przez zwierzęta łowne oraz objęte ochroną powodują ogromne rzeczywiste koszty dla rolników. Niestety ułomny proces szacowania szkód i zaniżanie odszkodowań w postępowaniu ugodowym nie kompensują strat rolników. Ponadto szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odpowiedzialność za szkodę majątkową

 

Odpowiedzialność za szkodę majątkową

Odszkodowanie za szkody majątkoweSzkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek drogowy, kradzież, zalanie, pożar, zniszczenie mienia, itp.. Przez ten rodzaj szkód rozumie się wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, także utracone korzyści (np: wskutek zniszczenia majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej), których poszkodowany doznał wbrew własnej woli.

Jedną z przesłanek odpowiedzialności za szkodę majątkową jest tzw. związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. W praktyce oznacza to, że szkoda musi być normalnym (naturalnym) skutkiem zdarzenia, które ją wywołało. Normalny charakter następstw zdarzenia ustala się, w zależności od okoliczności, w oparciu o zasady doświadczenia życiowego albo prawa danej dyscypliny naukowej. Adekwatnym związkiem przyczynowym objęte są nie tylko bezpośrednie skutki danego zdarzenia, ale także skutki pośrednie, jeżeli mogą być opisane jako normalne.

W odróżnieniu od szkód osobowych, gdzie poszkodowany może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienia, w szkodach majątkowych poszkodowany może domagać się jedynie odszkodowania, którego wysokość powinna kompensować pełen zakres strat.

Niestety praktyka i doświadczenia rynku odszkodowań rządzą się nieco odmiennymi zasadami. Niejednokrotnie spotykamy się z bezpodstawnymi odmowami wypłat należnych odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń, ograniczaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela przy likwidacji szkody lub obarczaniem odpowiedzialnością za powstałą szkodę poszkodowanego oraz zaniżaniem odszkodowania.

Dochodząc należnego odszkodowania, niezwykle istotne znaczenia ma przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeanalizowanie i uporządkowana prezentacja okoliczności, w których doszło do szkody. Zgłaszając szkodę do zakładu ubezpieczeń należy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ ciężar dowodowy poniesionej szkody spoczywa na zgłaszającym roszczenia odszkodowawcze.

Specjaliści naszej firmy Recompensa Partner Odszkodowania w przedmiotowym zakresie szkód świadczą kompleksowy i profesjonalny zakres usług:  szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w skompletowaniu dokumentów,  które wskazują na wysokość szkody i jej zakres, pomoc profesjonalnych rzeczoznawców z zakresu szkody, analizę treści umowy ubezpieczenia. W razie konieczności nasi prawnicy, skierują sprawę do sądu, gdzie Państwa interesy są reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika.

Analizę sprawy wykonujemy nieodpłatnie, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Naszym jedynym wyn prowizję od uzyskanego odszkodowania. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w dochodzeniu odszkodowania.

Rodzaje szkód majątkowych

 

Rodzaje szkód majątkowych

W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje szkód majątkowych:

  1. strata (damnum emergens) – tj. będące wynikiem zdarzenia zmniejszenie majątku poszkodowanego lub naruszenie konkretnego prawa majątkowego. Najczęściej spotykanymi  stratami na majątku poszkodowanego są: zniszczenie samochodu w wypadku drogowym, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, uszkodzenie odzieży i przedmiotów w razie potrącenia pieszego lub rowerzysty, zalanie mieszkania, kradzież samochodu, bezumowne wykorzystywanie nieruchomości, kary umowne wynikające z braku możliwości wywiązania się z kontraktu.
  2. utracone korzyści (lucrum cessans) – tj. będące wynikiem zdarzenia nieosiągnięcia przez poszkodowanego potencjalnie możliwego do osiągnięcia dochodu, gdyby szkoda nie miała miejsca (np. zerwanie kontraktu z powodu braku możliwości jego wykonania, brak możliwości awansu z powodu skutków szkody, pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, pojazdu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, itp.).

Art. 361 k.c. wprowadza zasadę pełnego odszkodowania. Oznacza ona, że jeśli nic innego nie wynika z przepisu ustawy ani z umowy między stronami, poszkodowany powinien uzyskać naprawienie szkody w pełnej wysokości obejmującej zarówno stratę, jak i utracone korzyści, o których mowa powyżej. Warto jednak zaznaczyć, że zasada pełnego odszkodowania jest źródłem wynikającej także z art. 361 k.c. reguły, która zapobiega bezpodstawnemu bogaceniu się poszkodowanego. Jeżeli bowiem z tego samego zdarzenia, które wyrządza szkodę, wynika dla poszkodowanego korzyść majątkowa, odszkodowanie powinno być pomniejszone o tę korzyść (np. jeżeli w wyniku potracenia w wypadku drogowym ginie owca, wówczas odszkodowanie będące równowartością pieniężną wartości zwierzęcia powinno być pomniejszone o wynagrodzenie, które poszkodowany osiągnął z tytułu sprzedaży wełny z tej owcy).

Ustalenie wysokości odszkodowania

 

Ustalenie wysokości odszkodowania

Odszkodowanie z OCWysokość szkody majątkowej ustalana jest w oparciu o tzw. metodę dyferencyjną (różnicową). Zastosowanie tej metody polega na tym, że porównuje się stan majątku poszkodowanego istniejący po zdarzeniu, z którego szkoda wynikła, z hipotetycznym stanem majątku poszkodowanego, który istniałby, gdyby owo zdarzenie nie nastąpiło. Wysokość szkody jest różnicą pomiędzy wartością tych stanów majątkowych. Należy przy tym pamiętać, że punktem wyjścia takiego porównania jest całokształt stosunków majątkowych poszkodowanego, a nie jedynie mienie/majątek, przeciwko któremu zdarzenie szkodzące było bezpośrednio skierowane.

Naprawienie szkody majątkowej powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli zaś naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (art. 363 § 1 i 2 k.c.)

W przypadku szkód majątkowych osoby poszkodowane muszą zdawać sobie sprawę, iż zakłady ubezpieczeń najczęściej oferują niepełne odszkodowania na podstawie zaniżonych kosztorysów sporządzonych przez pracowników tych towarzystw ubezpieczeń lub osób działających na ich zlecenie. Jeśli Państwo, zostaliście poszkodowani i dążycie do uzyskanie pełnego, należnego Państwu odszkodowania, sugerujemy skontaktować się z profesjonalistami w zakresie dochodzenia odszkodowań, jakimi dysponuje firma Recompensa Partner Odszkodowania. Zapraszamy.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku