Odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza
Jesteś ofiarą błędnej decyzji lekarza, przeszedłeś niepotrzebny zabieg chirurgiczny lub wskutek błędnej diagnozy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia? Uzyskaj odszkodowanie!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Odszkodowanie po wypadku, odszkodowania komunikacyjne.Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Jesteś ofiarą wypadku drogowego? Doznałeś szkody komunikacyjnej, ucierpiałeś na zdrowiu, a Twój samochód uległ zniszczeniu wskutek zderzenia z innym pojazdem, a może zostałeś potrącony przez samochód lub zostałeś poszkodowany jako pasażer wskutek wypadku komunikacji miejskiej. Sprawdź swoje prawa i obowiązki oraz uzyskaj odszkodowanie. więcej

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarzaOdszkodowanie za błąd lekarski

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu lekarskiego? Zostałeś zakażony w szpitalu, a może jesteś ofiarą złej diagnozy lekarskiej lub błędów w leczeniu... Zapoznaj się z możliwościami dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. Sprawdź jak otrzymać zadośćuczynienie oraz pełne zaspokojenie swoich roszczeń od szpitala, bądź personelu medycznego. więcej

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracyWypadek w pracy, odszkodowanie z ZUS

Uległeś wypadkowi przy pracy? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie możesz wrócić do pracy. Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Pamiętaj  także, o przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniu od pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wypadek. więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania komunikacyjneWypadek w drodze do pracy lub z pracy

Osoba pokrzywdzona w wypadku w trakcie dojazdu do pracy lub w drodze powrotnej z pracy do domu oprócz dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych, ma prawo także do świadczeń z przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, z ZUS. Warto pamiętać o tym uprzywilejowaniu w postępowaniu powypadkowym. więcej

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUSWypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie z KRUS.

Odszkodowanie z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej przysługuje zarówno rolnikowi jaki i domownikom gospodarstw rolnego. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub jesteś członkiem rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek takiego wypadku, zapoznaj się z procesem dochodzenia odszkodowania z KRUS. więcej

Odszkodowanie za szkody rolnicze

Odszkodowanie za szkody rolniczeOdszkodowania łowieckie

Szkody rolne wyrządzane co roku przez zwierzęta łowne oraz objęte ochroną powodują ogromne rzeczywiste koszty dla rolników. Niestety ułomny proces szacowania szkód i zaniżanie odszkodowań w postępowaniu ugodowym nie kompensują strat rolników. Ponadto szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki. więcej

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za uszkodzenia ciała

 

Odszkodowanie - uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

 

Odszkodowanie jednorazowe

Odszkodowanie za złamanieZgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

W tym miejscu, warto jednak zaznaczyć, że poszkodowanym ( w rozumieniu wspomnianego artykułu), uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Omawiane skutki muszą być bezpośrednim, a nie pośrednim, następstwem zdarzenia co oznacza, że nie jest poszkodowanym - zgodnie z art. 444 - osoba, która na widok ciężko zranionego człowieka w wypadku drogowym doznała ataku serca. Taką wyjątkową odpowiedzialność wobec osób „pośrednio” poszkodowanych przewiduje - w razie śmierci bezpośrednio poszkodowanego – jedynie art. 446 k.c., który umożliwia uzyskanie osobom bliskim zmarłemu zarówno stosownej renty, jak i odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 

Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki poszkodowanym

Przez wszelkie wynikłe koszty z tytułu szkody, rozumie się wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe zarówno dla podjęcia próby przywrócenia tzw. stanu poprzedniego, jak i zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zdarzenia.

 

Odszkodowanie za złamanieJednym z podstawowych wydatków, których zwrotu może domagać się poszkodowany są koszty leczenia, a w tym: pobytu w szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty zakupu lekarstw, pomocy medycznych, materiałów opatrunkowych, itp. Co więcej, poszkodowany domagać się może również zwrotu równowartości kosztów poniesionych w związku z komicznością specjalnego odżywiania się (np. w przypadku zaleconej przez lekarza diety), jak również dostosowania mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej (np. montażu urządzeń dla osób niepełnosprawnych, itp.). Także wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi, z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu, z koniecznością specjalnej opieki i pielęgnacji są w pełni uzasadnionym kosztem, którego zwrotu domagać się może poszkodowany. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1973 r., w którym ustalono, że „w sytuacji gdy pracująca zarobkowo żona - w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego - porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu na podstawie art. 444 § 1. Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłyby być wykonywane przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności” (II CR 365/73, OSNCP 1974, nr 9, poz. 147).

 

Renta z tyt. utraconych zarobków i zmniejszonych widoków na przyszłość

Odszkodowanie za złamanieJeżeli poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może domagać się renty. Co więcej, jeżeli w chwili orzekania niezdolności nie da się dokładnie ustalić wysokości szkody, wówczas można się domagać przyznania renty tymczasowej (art. 444 § 2 i 3 k.c.).

Celem renty jest zrekompensowanie uszczerbku jaki powstał w dochodach poszkodowanego w wyniku zaistnienia szkody. Jedną z przesłanek ustalenia renty jest zatem całkowita lub częściowa utrata możliwości zarobkowych. Dla ustalenia renty nie jest przy tym istotne z jakiego tytułu przed zdarzeniem poszkodowany uzyskiwał dochody, tj. czy pochodziły one z tytułu wykonywania umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, czy z prowadzonej osobiście działalności gospodarczej. Wysokość renty powinna odpowiadać różnicy w dochodach, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a dochodami, które uzyskuje po wypadku, przy czym należy tu uwzględnić również dochody uzyskiwane z tytułu ubezpieczenia społecznego (tj. np. rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego stanowi natomiast szkodę przyszłą, której przejawem są stale powtarzające się wydatki na zaspokojenie potrzeb będących wynikiem zdarzenia wywołującego szkodę, tj. konieczność stałych zabiegów, rehabilitacji, specjalnego odżywiania. Warto zaznaczyć, że „przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie art. 444 § 2 k.c. nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki.

 

Renta po wypadkuDo przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwa czynu niedozwolonego” (tak SN w wyroku z 11 marca 1976 r., IV CR 50/76, LexPolonica nr 301141, OSNCP 1977, nr 1, poz. 11). Odnosząc się natomiast do zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, należy wyjaśnić, iż chodzi tu o sytuację, w której poszkodowany pozbawiony został możliwości rozwoju dotychczasowych zainteresowań i uzdolnień, rozwoju zawodowego, awansu, itp. Może to być wynikiem zarówno doznanego uszczerbku na zdrowiu fizycznym (np. złamania reki przez pianistę), ale także szkód w sferze zdrowia psychicznego (np. uraz psychiczny kierowcy uniemożliwiający dalsze wykonywanie swojego zawodu).

Na zakończenie tej części rozważań warto zauważyć, że z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części, odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu (art. 447 k.c.).

Zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienia

 

Zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienia

Odszkodowanie | zadośćuczynienieNiemajątkowym skutkiem szkody jest krzywda, która w praktyce polegać może m.in. na dolegliwościach fizycznych (ból) oraz cierpieniach psychicznych, związany zarówno z pogorszeniem stanu zdrowia, jak i lękami, czy urazami wywołanymi szkodą. Z tego też powodu, w oparciu o postanowienia art. 445 k.c., sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Zadośćuczynienie jest zatem określoną w pieniądzu i płatną co do zasady jednorazowo sumą, której celem jest kompensacja szkody niemajątkowej.

Praktyka wskazuje, że największy problem związany z zadośćuczynieniem stanowi wyważenie i właściwe ustalenie owej ustawowej „odpowiedniej sumy pieniężnej”. Jakkolwiek bowiem przy odszkodowaniach zastosowanie mieć mogą różnego rodzaju mierniki (w tym np. procentowy uszczerbek na zdrowiu), czy porównanie dotychczasowych stanów majątkowych, to przy ustalaniu zadośćuczynienia taki stan rzeczy teoretycznie jest niedopuszczalny.

Jak wskazuje orzecznictwo sądów powszechnych „wysokość zadośćuczynienia nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być „odpowiednia” w tym znaczeniu, że powinna być - przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa” (wyrok SA we Wrocławiu z 24 lutego 2012 r., I ACa 84/2012, LexPolonica nr 3850014, niepubl.).

Odszkodowanie za śmierć osoby poszkodowanej

 

Odszkodowanie - śmierć osoby poszkodowanej

 

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Odszkodowanie za śmierćJeżeli skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia jest śmierć poszkodowanego, wówczas jednym z podstawowych roszczeń przysługujących osobom „pośrednio” poszkodowanym jest roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu samego poszkodowanego. Roszczenie to przysługuje osobom, które rzeczywiście owe koszty poniosły. Warto zatem zauważyć, że stopień pokrewieństwa w tym roszczeniu, czy inne relacje osobiste nie mają najmniejszego znaczenia. Koszty pogrzebu nie powinny przekraczać zwykłej miary przyjętej w środowisku zmarłego.

 

 

Renta z tytułu śmierci osoby poszkodowanej

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 446 § 2 k.c „osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (tj. m.in. dziecko, rodzic, małżonek, rodzeństwo – por.: art. 129,130 k.r.io.) może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Dobrowolność, o której mowa w cytowanej normie prawnej oznacza brak jakiegokolwiek obowiązku prawnego, zaś przez stałe dostarczanie środków utrzymania należy rozumieć regularność spełniania takich świadczeń. Osobami bliskimi w rozumieniu w/w przepisu są wszystkie osoby, z którymi zmarłego łączyła więź emocjonalna ( także konkubinat). Wysokość renty ustalana jest analogicznie, jak zostało opisane w części: Renta z tytułu utraconych zarobków i zmniejszonych widoków na przyszłość.

 

Jednorazowe odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie za śmierćPoza opisanymi powyżej uprawnieniami, tzw. pośrednio poszkodowanym śmiercią poszkodowanego przysługuje także roszczenie o jednorazowe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Regulujący te materię art. 446 § 3 k.c. budzi w doktrynie i orzecznictwie liczne trudności. Ustawodawca posłużył się w nim aż trzema zwrotami niejednoznacznymi, tj.: „najbliżsi członkowie rodziny zmarłego”, „stosowne odszkodowanie” oraz „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej”. W praktyce ugruntował się jednak pogląd, według którego art. 446 § 3 k.c. normuje roszczenie o naprawienie szkody majątkowej. Szkoda ta jest wyrządzona nie bezpośrednio przez śmierć poszkodowanego, lecz przez znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższego członka rodziny wywołane tą śmiercią. Owo znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej może obejmować całą gamę zdarzeń o charakterze przeważnie osobistym, lecz skutkach majątkowych- choć często bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych do precyzyjnego oszacowania w pieniądzu (np. stres, depresja lub poczucie osamotnienia, które uniemożliwiają osiąganie z pracy lub innej działalności dotychczasowych zysków; także utrata nadziei na wsparcie materialne, którego można byłoby w przyszłości oczekiwać od zmarłego). Za najbliższych członków rodziny zmarłego należy uznawać osoby powiązane z nim węzłami małżeństwa, przysposobienia, pokrewieństwa i - jak się wydaje- także powinowactwa, jeśli ponadto osoby te łączyła ze zmarłym szczególna więź emocjonalna. Należy zatem pamiętać, że mimo więzów prawnych nie jest taką osobą małżonek żyjący w separacji lub dziecko, które zerwało kontakty ze zmarłym, ale jest nią już jego wnuk, siostrzeniec lub bratanek przyjęty na wychowanie albo otoczony szczególną troską. Wysokość tych świadczeń ustalana jest analogicznie, jak opisano przy roszczeniach z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku