Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu
Doznałeś rozstroju zdrowia wskutek zakażenia gronkowcem, paciorkowcem lub wirusem HCV z winy personelu medycznego szpitala? Nie zwlekaj! Uzyskaj odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatne konsultacje. Zadzwoń!

Odszkodowaia   +48 501 788 655

Odszkodowania +48 58 717 47 47

Odszkodowania   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odszkodowania   Formularz kontaktowy

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania powypadkowe

Jesteś tu:

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy 

Wypadek w drodze do pracy - odszkodowanieWypadki w drodze do pracy lub z pracy do końca 2002 roku był traktowane na równi przez jedną ustawę wraz z wypadkami przy pracy, a poszkodowanym w tych zdarzeniach przysługiwał taki sam szeroki zakres roszczeń odszkodowawczych wobec organu rentowego- ZUS. Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673), tzw. ustawy wypadkowej. Obecne przepisy nowej ustawy wypadkowej odnoszą się jedynie do wypadków zakwalifikowanych do kategorii wypadków przy pracy, a świadczenia przewidziane w tej ustawie przysługują ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Ustawa ta nie przewiduje przyznawania przewidzianych w niej świadczeń ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom w drodze do lub z pracy. Ta grupa poszkodowanych straciła istotnie na zmianach prawnych, tracąc m.in. możliwość dochodzenia jednorazowego odszkodowania z ZUS. Poszkodowani w wypadkach w drodze do pracy lub z pracy nie zostali jednak całkowicie pozbawieni dodatkowej ochrony prawnej (ponad ogólne zasady Kodeksu Cywilnego), która obecnie wynika przede wszystkim z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

 

Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy 

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków w drodze do pracy

 

Odszkodowanie za wypadekPocząwszy od 2003 r. uprawnienia do świadczeń, o których mowa w ustawie wypadkowej i które przysługują poszkodowanemu w wypadku przy pracy nie przysługują poszkodowanym w tzw. wypadku w drodze do pracy i z pracy. Nie oznacza to jednak, iż poszkodowani w tych zdarzeniach pozbawieni są dodatkowej ochrony prawnej, która wynika przede wszystkim z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Nie należy również zapominać o podstawowej zasadzie odpowiedzialności cywilnej w myśl której "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Świadczenia przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych:

 • Wynagrodzenie chorobowe - za czas niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem w drodze do pracy i z pracy.

Jeśli nieszczęśliwe zdarzenie, jakiemu ulegnie pracownik, zostanie zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub z pracy, niezdolny do pracy pracownik otrzyma 100% wynagrodzenia. Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym).

 • Zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Jeśli niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi od 34 dnia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, którego wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru to najprościej ujmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, chyba że choroba przypada na okres ciąży lub ubezpieczony choruje na gruźlicę – wówczas zasiłek może być wypłacany za 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego po upływie określonego okresu zatrudnienia, ubezpieczenia - tj. po tzw. okresie wyczekiwania. Wyjątkiem od tej zasady jest m.in. sytuacja, w której niezdolność do pracy została spowodowana właśnie wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Pracownicy, którzy ulegną takiemu wypadkowi, mają prawo do świadczeń od pierwszego dnia zatrudnienia w przypadku wynagrodzenia wypłaconego na podstawie kodeksu pracy i od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego - w przypadku zasiłku chorobowego.

 • świadczenie rehabilitacyjne- dla pracownik po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, który nadal pozostaje niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Oczywiście oceny niezdolności do pracy, mającej wpływ na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS'u.
Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy. Taka regulacja obowiązuje od 8 lutego 2005 r.. Przed tą datą niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy uprawniała do świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy przez cały okres jego obowiązywania.

 • renta z tytułu niezdolności do pracy

Do końca grudnia 2002 r. wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawniał do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, a więc m.in. renty inwalidzkiej. Od początku 2003 roku osoba, która uległa takiemu wypadkowi, może ubiegać się o zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, co do niezdolności do pracy oraz powstania jej w ściśle określonych okresach- szczegóły warunków określa art. 57 i art. 57 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy

 


 

Co to jest wypadek w drodze do pracy i z pracy?

 

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracyDefinicję wypadku w drodze do pracy i z pracy podano w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.). Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.


Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.


Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

Uwaga: w sytuacji, gdy po załatwieniu osobistej sprawy pracownik powraca do pracy, wypadek nie jest traktowany jako wypadek w drodze do pracy, ponieważ przebycie drogi miało miejsce w czasie przerwy w pracy.

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowania powypadkowe Roszczenia odszkodowawcze i świadczenia społeczne

Odszkodowanie za wypadek Co to jest wypadek w drodze do lub z pracy?

Odszkodownaia Gdańsk Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy 

Postępowanie po wypadku w drodze do i z pracy

 

Odszkodowanie po wypadkuSzczegółowe zasady uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy (Dz.U. Nr 237 poz. 2015).

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o zdarzeniu pracodawcę. Ponadto, jeżeli pracownik został poszkodowany w wypadku drogowym, to spoczywają na nim obowiązki wynikające z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 16), które są opisane w sekcji Wypadki drogowe: Wypadek drogowy, stłuczka- Co robić?.

Następnie pracodawca jest zobligowany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego okoliczności wypadku oraz sporządzenia karty wypadku. Na podstawie informacji zebranych w postępowaniu powypadkowym pracodawca podejmuje decyzję o uznaniu, bądź nie uznaje zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. W tym celu pracodawca zbiera materiały dowodowe odnośnie zaistniałego wypadku:

 • oświadczenia poszkodowanego pracownika, członka jego rodziny oraz świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
 • ustalenia i materiały dowodowe odpowiednich służby, które zostały wezwane na miejsce zdarzenia (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) lub specjalistów powołanych do oceny zdarzenia przez pracodawcę,
 • ustalenia i ocena okoliczności wypadku dokonane przez sporządzającego kartę wypadku.

Wszystkie ustalenia poczynione przez pracodawcę powinny zostać spisane do karty wypadku poszkodowanego pracownika. Pracodawca przygotowuje kartę wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Karta powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje poszkodowany (lub członek jego rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego), a drugi jest przechowywany w dokumentacji powypadkowej pracodawcy. Nie uznanie przez pracodawcę wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi zostać uzasadnione w karcie wypadku. Jednym z podstawowych czynników decydujących o tym, czy wypadek można zaliczyć do kategorii wypadku w drodze do pracy lub z pracy to zewnętrzne źródło przyczyny, która wywołała wypadek. W praktyce warunek ten oznacza, iż poszkodowany pracownik nie może znacząc lub przeważająco przyczynić się do spowodowania wypadku.

Znajdź nas na Google +

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na Facebooku